Nhắn Tin Tức Thời

« English »

cập nhật: 2023-01-18
(tháo điện tín qua web)

Trang này chứa thông tin về dịch vụ điện tín theo tiêu chuẩn XMPP @trung.fun.

Để đánh điện tín mà không cần tài khoản, tham khảo trang này.

Để cập nhật tin mới nhất, hãy dùng kênh Atom.

~*~